loading

Algemene voorwaarden

 1. Vandermaesen viswaren NV spant zich in om deze website up-to-date en accuraat te houden. Mocht u toch iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten. Geef daarbij alstublieft aan waar u de informatie op de website leest. We zullen dit dan zo snel mogelijk bekijken. Stuur uw reactie per e-mail naar: quality@vandermaesen.be.

 1. Wij achten ons niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal velden dat verplicht moet worden ingevuld tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Vandermaesen viswaren NV via deze website, acht Vandermaesen viswaren NV zich niet aansprakelijk.

 1. Het gebruik van de website en al haar componenten (inclusief fora) is onderhevig aan gebruiksvoorwaarden. Het loutere gebruik van deze website impliceert de kennis en acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden.

 1. Antwoorden en privacyverzoeken die via e-mail of via een webformulier worden ingediend, worden op dezelfde manier behandeld als brieven. Dit betekent dat u uiterlijk binnen één maand een reactie van ons kunt verwachten. In het geval van complexe verzoeken, zullen we u binnen 1 maand laten weten of we een maximum van 3 maanden nodig hebben.

 1. Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie, al alleen worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

 1. Vandermaesen viswaren NV stelt alles in het werk om haar systemen te beschermen tegen elke vorm van onwettig gebruik. Vandermaesen viswaren NV zal daartoe passende technische en organisatorische maatregelen nemen, rekening houdend met, onder andere, de standaarden van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de website, die ontstaat als gevolg van het onrechtmatige gebruik van haar systemen door een derde partij.

 1. Vandermaesen viswaren NV accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan een hyperlink of andere referentie wordt gemaakt. Producten of diensten die door derden worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke algemene voorwaarden van die derde partijen.

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud op deze website berusten bij Vandermaesen viswaren NV.

 1. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van Vandermaesen viswaren NV, behalve en alleen voor zover anders bepaald in voorschriften van dwingend recht (zoals het recht om te citeren), tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft.

 1. Als u vragen of problemen heeft met de toegankelijkheid van de website, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

2. Betalingen.

 1. 2.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle facturen betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Vandermaesen Viswaren NV .

 1. 2.2. Iedere op de vervaldag niet-betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een conventionele moratoire interest die gelijk is aan de interestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand van 02.08.2002, en die minimum 12% zal bedragen. Bovendien zal bij niet-betaling op de vervaldag het factuur bedrag zonder ingebrekestelling met 10% verhoogd worden ten titel van forfaitaire schadeloosstelling. Dit forfaitair bedrag geldt als vergoeding voor de buitengerechtelijke in vorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling, onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling en onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet-betaling. Laattijdige betaling van 1 factuur heeft tot gevolg dat andere facturen, waarvoor in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, ineens opeisbaar zijn, zonder ingebrekestelling.

 1. 2.3. Vandermaesen Viswaren NV heeft ingeval van gehele of gedeeltelijke afzegging door de klant na verstrijking van de termijn van vijf werkdagen vóór de overeengekomen leveringsdatum, het recht op een vergoeding die overeenkomt met de door Vandermaesen Viswaren NV gemaakte kosten, (steeds met een minimum van 30% van het totale factuurbedrag voor de oorspronkelijk voorziene levering.

 1. 3. Elke klacht omtrent de door Vandermaesen Viswaren NV geleverde goederen dient bij aangetekende zending of per mail (quality@vandermaesen.be) te gebeuren binnen de 24 uren na ontvangst van de goederen. De verantwoordelijkheid van de Vandermaesen Viswaren NV in geval van wanprestatie is in elk geval beperkt tot het bedrag van de prijs van het product dat het voorwerp uitmaakt van de klacht.

 1. 4. De geleverde goederen blijven eigendom van Vandermaesen Viswaren NV tot algehele betaling van de prijs Vandermaesen Viswaren NV kan zich op deze clausule beroepen vijf werkdagen na het versturen per aangetekende zending van een ingebrekestelling tot betalen die zonder gevolg is gebleven. De goederen dienen dan onmiddellijk op eenvoudige vraag aan Vandermaesen Viswaren NV te worden teruggegeven en dit op kosten van de koper.
Winkelmandje